Evlilik Kader Midir ve Dua İle Evliliğin Kaderi Değişebilir Mi ?

Evlenmek istiyorum ama hep bir sorun çıkıyor. Dua etsem evleneceğim insan değişir mi veya dua etsem istediğim insanla evlenir miyim? Gibi birçok sorunun cevabı

Faydalı Bilgiler 20.10.2022, 11:40 20.10.2022, 13:13 Nurselin Kaba
Evlilik Kader Midir ve Dua İle Evliliğin Kaderi Değişebilir Mi ?

Konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kaderin ne olduğunu doğru anlamak gerekir; Kader Allah Teala’nın kainatta tüm olmuş ve olacakları ve ademoğlunun ne yapıp yapmayacağını ezeli ilmi ile bilmesidir.  KaderALLAH Teala’nın (Külli irade) kulunun iradesini (cüz’i irade ) silmesi ,  yok sayması değildir. Bir şeyi bilmek ile onun yapılması  veya meydana gelmesi aynı şey değildir.

İnsan kendi iradesi ile bir işi seçer ve Allah bu fiili yaratır . Evlilik ve  insanın evleneceği insanı seçmesi bir tercihdir. Allah Teala’nın  ezeli ilmi ile kulun kiminle evleneceğini bilmesi kişinin tercihi üzerinde etkili değildir. Allah, ezeli ilmi ile evlenecek kadın ve erkeğin, kendi cüz’i iradelerini kullanarak birbirleriyle evlenmek isteyeceklerini biliyordu  ve zamanı geldiğinde onların bu arzularını külli iradesiyle yarattı  ve böylece  levh-i mahfuza birbirleriyle evleneceklerini yazdı.

Yani kaderlerinde şunlar birbiriyle evlensin değil, şunlar birbiriyle evlenecek diye yazılmıştır. Böyle bir yazı insanı zorlayıcı değildir. Örneğin Rasulullah (sa) Kıyamete yakın çıkacak bir takım  kıyamet alametlerini söylemiştir. Bazılarının çıktığına şahit olduk ve olacağız. Demek ki  Efendimiz bunlar olacak dedi diye  bu hadiseler olmadı ve olmayacak ; ezeli bir ilim sahibi bunların vakti geldiğinde  olacaklarını  bildiğinden meydana geleceklerini  haber verdi. Allah Teala kulunun dünya hayatında ne yapacağını bilmemesi uluhiyetine yakışmaz ve böyle bir varlık ilah olarak nitelenemez. O’nun ilmi ezeli ve ebedi bütün ilimleri kapsar. Bu nedenle  Allah’ın kişinin evleneceği insanı bilip kaderine onu yazması onun uluhiyetinin delillerinden biridir.

İNSANLAR ÜÇ SEBEPLE EVLENİR:

  1. Fıtrattan kaynaklanan sebepler.
  2. Dini sebebler  (nefsin ve neslin ıslahı)
  3. Toplumsal etkenler.

Efendimiz’in   (s.a) "Kadın, dört şeyi için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini; sen dindar olanını seç ki, evin bereket bulsun." (Buhari) buyruğu bize evlilikte seçimin öneminin  ya da  insanın evleneceği kişiyi  kendi iradesi ile belirlendiğinin en güzel ifadesidir. Kişi evleneceği insanı kendi belirlemiyor ilahi bir zorlama ile evleniyor  olsaydı Resulullah (s.a)  da böyle bir hadisi söyleme gereği hissetmezdi. Burada mü’min kullara evlilikte tercih sebebleri sunulmuştur. Bayan olsun erkek olsun kişi tercih hakkını kullanır  eğer kullanamasa idi  o zaman “Allah bu kişiyi benimkaderime yazmış, bu nedenle evlendim” diyebilirdi.

EVLİLİKTE İLAHİ TAKDİRİN ROLÜNÜN OLDUĞU NOKTALAR DA VARDIR
Evliliklerde  eşlerden birinin kötü olması veya boşanmaların olması  insanların imtihanıdır. Boşanma gene de bir tercihtir yalnız bu noktaya getiren sebebler kişinin elinde olmayan şeylerden dolayı olmuşsa bu takdir-i ilahidir ve imtihandır.

"Ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da olur. Onlardan sakının. Ama siz affeder, kusurlarını başlarına kakmaz ve suçlarını bağışlarsanız, bilin ki, Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Servetleriniz ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır."(Teğabün, 64/14-15)

Başka bir imtihan da evlenmek isteyen birinin her türlü şartları müsait olsa da evlenememesidir veya evlenmek istemeyen birinin  başkaları tarafından zorla evlendirilmesidir. Zorla evlendirilmiş ve kendi iradesini kullanamamış birinin evliliği başkaları eli ile uğradığı bir imtihandır ve takdir-i ilahidir. Aslında bütün evlilikler dünya hayatının bir İmtihanıdır. Kimi evlilikler şükür isterken kimisi ise sabır ister.

"Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, bir mal ve evlat çoğaltma yarışıdır."(Kehf, 18/46)

"Eş, çocuk, mal ve komşu, insan için birer imtihan vesileleridir. Oruç, namaz, sadaka (zekat), emri  bi'l-ma'ruf ve nehiy ani'l-münker,  günahları örter; bağışlanmasına sebep olur." (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ibn Mace, Ahmed b. Hanbel)

EVLENMEK İSTİYORUM AMA HEP BİR SORUN ÇIKIYOR
Evlenmek isteyen ama sürekli bir yerlerde sorun çıkıyor diyen kardeşlerimiz “Bazen istenilen şey hakta hayırlı olmayabilir. Zira Allah Teala “ …Veyed’u-l-insanu bi-şşerri du’aehu bilḣayr,  vekane-l-insanu ‘acula. .. İnsan, hayra dua ediyormuşçasına şerre de dua eder  ve insan, pek acelecidir.( İsra , 11)  "Belki de sizin hoşlanmadığınız şey, hakkınızda hayırlı olur; hoşlandığınız şey ise sizin için bir şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara, 216) buyurmaktadır.

İşte  kulunun hayatının bütün noktalarında ALLAHın rahmeti, merhameti ve adaleti devreye girer. Muhakkak ki bizi yaratan bizim hayrımıza olan şeyi bizden daha çok bilir ve o istikamete yönlendirir. Dünya hayatında bize olumsuz gibi gözüken şeyler ahretimizi imar eder.  O merhametiyle ya dünya ya ahirete ya da her ikisi için de en hayırlı olacak kararı ve neticeyi bizlere nasip eder.

DUA ETSEM EVLENECEĞİM İNSAN DEĞİŞİR Mİ VEYA DUA ETSEM İSTEDİĞİM İNSANLA EVLENİR MİYİM?
Kişinin evleneceği insan değişmez. Neden değişmez ? Çünkü ; Kişinin evleneceği insan ezelde bilinip kader planına sokulmuştur. Yani Allah’ın olacağını bildiği bir şey ezelde kaydedilmiş ve zamanı geldiğinde meydana gelecektir  veya  gelmiştir. “Keşke bununla evlenmeseydim de şununla evlenseydim  o zaman daha mutlu olurdum” demek kaderi tenkiddir. Seçim sana aitti ve sen onu seçtiğin için Allah Teala  da onu nasip etti.. Bir insan evlenmeden evvel bir çok aday ile görüşebilir . Bukaderinde olan insanı arayıştır. Doğru insandır , yanlış insandır bu kişinin kendisini alakadar eder.

Allah Tealanın bunun üzerinde zorlayıcı etkisi yoktur.  Evleneceğiniz kişinin belki bir takım hasletleri duanız neticesinde değişebilir. Ezelde bu evliliklerden olacak çocuklar , nesiller ve rızık belirlenmiş ve paylaştırılmıştır. Bunlar da Külli iradenin adaleti ve payıdır.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamız bu konuyla alakalı şöyle der;  Bir insan bir şey olsun diye dua ederse Allah da onun duasını kabul edecekse bunu ezelde bildiği için öylece yazdırır; burada dua - olmasaydı başka türlü olacak olan- bir sonucu değiştirir, dua olmasaydı A olacaktı, dua edildiği için B oldu; Allah duanın olacağını ve bu sebeple kesin sonucu da bilir; bu sebeple duanın kaderi değiştirmesi göreceli (dua olmasaydı... ihtimaline/şıkkına bağlı) bir değişmedir.

Bir kızla evlenmek istiyorsunuz; iki kişi arasında evlenmenin gerçekleşebilmesi için birçok şartın gerçekleşmesi gerekir,  bunları eksiksiz olarak gerçekleştirenler evlenirler, eksik yapanlar, eksikli olanlar ise başarılı olamazlar;  Allah Teala bir erkekle bir kızın evlenip evlenmeyeceklerini, gerekli şartları yerine getirip getirmeyeceklerini ezelde bilir ve bunu da yazdırır, eğer olma şartları içinde dua varsa bunu da bilir, bu şart da yerine gelirse evlilik gerçekleşir, dua olmasaydı evlilikolmayacaktı, dua oldu evlilik de oldu; işte bu manada dua sonucu değiştirdi.

Biz kaderimizi bilmiyoruz, ama irademize bağlı işlerde neyin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz, bir de Allah'ın, irademize bağlı kıldığı işlerde kaderin, bizim isteme ve teşebbüsümüze bağlı bulunduğunu biliyoruz; bu manada kaderimizi biz tayin etmiş gibi oluyoruz, bu şuur içinde davranmalı, yaptığımızdan sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız.

KADERİMDE NE VARSA O OLUR DEYİP EVLİLİK KONUSUNDA DUA ETMEMELİ MİYİM?
Dua bir ubudiyettir, kulluk vazifesidir. Dua eden kişi dua ettiği için olacaklar olmaz. Allah o kişinin   O konu hakkında dua edeceğini bildiği için o kişiye dua ettiği şeyi nasip eder. Dua bir sebebtir. Sebebler ise birer perdedir. Bazen dua istediğimiz  gibi gerçekleşmeyebilir burada da gene “hayrımıza olan şeyin” nasibimize düşmesi devreye girer. Biz her halukarda dua etmeli,  isteyeceğimizi Allah’tan istemeliyiz. “Kaderimde varsa zaten olur veya olmaz” diyerek duadan geri duramayız. Çünkü dua kulun, tevekkülün  ve ömrün kalitesini artırır. Her şey son noktada Allah’ın ezelde  nelerin nasıl olacağını bilip o şekilde yazdırması noktasına dayanır. Bu nedenle dua kazayı değiştirir.

Kaderi ancak dua geri çevirir. Ömrü ancak iyilikler arttırır. Kişi ancak işlemiş olduğu günah sebebiyle rızıktan mahrum kalır. Hadisindeki kaderkelimesinden ise anlamamız gereken şey ezelde Külli irade tarafından  bilinen şey değil onun kaza olması yani meydana gelmesidir.

Bir başka hadiste de aynı hakikati Resulullah  şöyle izah eder:
"Tedbir ve dikkat etmek Allah'ın takdir ettiği şeye fayda vermez. Ancak dua, inen ve inmeyen musibetlere fayda verir. Bela iner fakat onu dua karşılar ve kıyamete kadar ona karşı durur."

Mehmet Paksu Hocamız bu konuda şöyle der; Burada değişen kader değil kazadır.Kader bir şey hakkında verilen karardır, kaza da o şeyin uygulanmasıdır. Bir insan içten, samimi biçimde dua eder, Cenab-ı Hak mükafat olarak o kişinin başına gelecek belayı kaldırır. Burada değişen kader değil kaderin uygulamadan geri çekilmesidir.

Yani ALLAH Teala ezelde senin dua edeceğini bildi ve bu nedenle o dua vesilesiyle olacak şeyler oldu veya da başına gelecek bir musibeti bu dua vesilesiyle önledi.

Evliliği önemseyen evlenmek isteyen kardeşlerimiz nasıl bir eş istiyorlarsa bu açıdan dua etmeli Resulullahın tavsiyelerine dikkat ederek dikkatli seçimler yapmalıdır. Allah Teala hakkımızda hayırlı olanları nasip etsin ve dünya hayatında uğrayacağmız muhakkak olan imtihanlarımızı kolay  kılsın,  işlerimizi asan etsin . AMİN.

***Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.(Bakara-186)

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 20 Temmuz 2024
İmsak 03:51
Güneş 05:42
Öğle 13:16
İkindi 17:13
Akşam 20:39
Yatsı 22:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21