Sosyal politikalarla ilgili "torba kanun" tasarısı TBMM'de

Tasarıyla engelli istihdamı teşvik edilecek. Korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100'ü tutarında işyeri indirimi yapılacak

Türkiye 27.06.2013, 11:56 27.06.2013, 11:56
Sosyal politikalarla ilgili
 TBMM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıyla vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin ana babalarına aylık bağlamada aranan muhtaçlık şartı kaldırılıyor. Bu kapsamda hayatını kaybedenlerin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı, 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak.

Vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanların kendilerine bağlanan aylıklarda intibak yapılmak sureti ile iyileştirmeye gidiliyor.

Anadolu Ajansı'nda sermaye artırımı

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu'ndaki oran sınırlamasına tabi olmaksızın kendi paylarını doğrudan veya dolaylı olarak ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edebilecek ve rehin olarak verebilecek.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından kendi payları iktisap edilirken, Türk Ticaret Kanunu'nun, "...iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır" hükmü uygulanmayacak.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, sermaye artırımına katılabilecegi gibi, Ajans Yönetim Kurulu, sermaye artırımı neticesinde kullanılmayan rüçhan haklarının Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nin kendisi tarafından kullanılabileceğine de karar verebilecek.

Bu düzenleme kapsamında, AA Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar üzerinde Hazine'nin intifa hakkı bulunacak. Söz konusu intifa hakkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılacak. İntifa hakkı,  paylar Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edildikçe, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, şirket pay defterine işlenecek ve tescil edilecek.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından intisap edilen paylar, Genel Kurul toplantı nisabının hesaplanmasında ve kar payı gibi hakların dağıtımında dikkate alınacak.

Şirketin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde söz konusu paylara ait mülkiyete bağlı haklar, intifa hakkı sahibi olan Hazine'ye geçecek.

Şirket tarafından iktisap edilen payların halka arzı veya sair yöntemlerle satışı, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Şirket tarafından iktisap edilen veya rehin alınan paylar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, "Elden Çıkarma" ve "Aykırı İktisap Halinde Halinde Elden Çıkarma" maddeleri uygulanmayacak.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Ajansı'na yapılan ödemeler, Hazine'nin veya Anadolu Ajansı'nın, Ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması halinde, öncelikle bu taahhütler için kullanılacak. 

Engelli istihdam eden işyerlerine teşvik

Tasarıyla engelli istihdamı teşvik ediliyor. Bu kapsamda, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kuruluşlar tarafından karşılanan tutar dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde yüzü oranında işyeri indirimi yapılacak. İndirim her bir engelli çalışan için 5 yıl süreyle uygulanacak. Yıllık indirilecek tutar, her engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150'sini aşamayacak.  Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre yüzde 150'ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Yükümlü olmadığı halde kontenjan fazlası engelli çalıştıran işveren teşvik edilecek.

Tasarıyla, engellilikle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel ölçütler esas alınacak.
Engellilere yönelik, öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için durumlarına uygun olarak gerekli psikososyal destek ve bakım hizmetleri sunulacak.

Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç sekiz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunlu olacak.

Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararının alınması, planlanması, yürütülmesi ve sonlandırılması dahil her aşamasında engelli ve ailesinin aktif ve etkin katılımı sağlanacak

Engelli memura tayin önceliği

Sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılacak.

65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe 1.620 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak.

Nafaka tutarları 

Mahkemeler tarafından hükmolunacak nafaka tutarları, ilgililer adına defterdarlıklarca takip ve tahsil olunacak. Tahsil olunan nafaka tutarının, bu Kanuna göre ödenen aylık tutarından daha fazla olması halinde fazlaya ilişkin kısım hak sahiplerine verilecek. Ancak, aylık bağlanan kişi ile nafaka yükümlüsü veya nafaka yükümlülerinin aylığın kesilmesi yönünde müştereken talepte bulunmaları halinde, aylık kesilecek ve nafakanın defterdarlıklarca takip ve tahsiline son verilecek.

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki

Tasarıyla, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da da değişiklik yapılıyor. Kanun kapsamında bağlanacak aylıklar yeniden hesaplanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvuranların gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkili olacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılacak ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmayacak.

Patlayıcı maddelerin imhasında çalışanlar

Patlayıcı maddelerin imhası, nakli, depolanması sırasında hayatını kaybedenler ile malul olanlara aylık bağlanacak.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre, aylık bağlananlara sosyal güvenlik kurumlarınca malullük halinin meydana geldiği tarihe kadar olan kendi sigortalılığı nedeniyle ödenmekte olan gelir ve/veya aylıkların toplamı, öğrenim durumuna göre belirlenecek giriş derece ve kademesi ile 30 yıl fiili hizmet süresi esas alınarak hesaplanacak vazife malullüğü aylığının yüzde 25 arttırımlı tutarından az olamayacak. Bu şekilde belirlenen gelir ve/veya aylıklar ilgili sigortalılık halindeki aylık artışları dikkate alınarak arttırılacak.

Terör malüllerine istihdam hakkı genişletiliyor

Tasarı ile terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve terör malüllerine 
istihdam hakkı genişletiliyor.

Mevcut düzenlemede Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı tanınmaktayken, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına da iki, malul olanlara bir istihdam hakkı tanınacak.

Taşınmaz için malik olmayan eş, mahkeme kararı olmaksızın tapu sicil müdürlüğünden 
aile konutu şerhi verilmesini isteyebilecek.

Tasarıyla ücretsiz seyahat kapsamı da genişletiliyor.

Yurtdışından getirilen telefonların gerçeğe aykırı şekilde kayıt altına alınması ile GSM aboneliklerinin kişinin bilgisi dışında yapılması ve bu şekilde kişinin bilgi ve rızası dışında oluşturulan aboneliklerin bu özellikleri bilinerek kullanılması yasaklanıyor.

Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde 3'ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılacak.

Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşlarında eksiklik veya aykırılığın tespiti halinde, 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının 10 katından 50 katına kadar idari para cezası verilecek
Birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli varsa hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılacak.

Harp ve vazife malulleri ile vazife malullüğü aylığı alan dul ve yetimler de faizsiz konut kredisi hakkından yararlanacak.


Yorumlar (0)
4
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 27 Şubat 2021
İmsak 06:10
Güneş 07:35
Öğle 13:22
İkindi 16:27
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19