Şehzade Mustafa'nın hayatı ve öldürülmesinin gerçek hikayesi

İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin gerçek hikayesi. ve Şehzade Mustafa'nın hayatı.

Şehzade Mustafa'nın hayatı ve öldürülmesinin gerçek hikayesi
09 Ocak 2018 Salı 17:42

 Şehzade Mustafa 1515, Manisa - 6 Ekim 1553, Konya), Osmanlıca adı: شهزاده مصطفى) Kanuni Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Saruhan, Amasya, Konya sancak beyliklerinde bulunmuştur. Babasının tahtına göz dikmekle suçlanmış; Nahcıvan seferi'ne giden Osmanlı ordusunun Konya’da konakladığı sırada, padişahın otağında boğdurulmuştur. Katli, devlete isyan suçundan dolayıdır; ancak deliller ve şahitler konusunda tartışma bulunmaktadır. Hürrem Sultan'ın tahta kendi oğullarından birini geçirmek için Şehzade Mustafa'ya tuzak kurduğu ve ölümünü hazırladığı iddia edilmektedir.

ŞEHZADE MUSTAFA'NIN YAŞAMI
1515 yılında babası Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadeliği sırasında Manisa’da dünyaya geldi. Dedesi Yavuz Sultan Selim’in 1520’de hayatını kaybetmesi üzerine Osmanlı tahtına oturmak üzere İstanbul’a giden babasının yanında İstanbul’a gitti.

Hürrem Sultan’ın babasının sarayına girmesinden sonra annesi Mahidevran Sultan ile Kanuni’ye dört şehzade daha doğuran Hürrem Sultan arasında, Kanuni’den sonra kendi oğullarının tahta çıkmasını sağlamak için büyük bir mücadele yaşandı. Şehzade Mustafa, 1533 -1541 arasında Saruhan Sancakbeyi Aydın sancağı ilavesiyle) olarak görev yaptı. Saruhan Manisa), padişah adayının görev yaptığı yer kabul edilirdi, dolayısıyla Şehzade Mustafa dönemin veliaht şehzadesiydi. 16 Mayıs 1541’de Amasya Sancakbeyliğine atandı; Saruhan Sancakbeyliğine ise kardeşi Şehzade Mehmed getirildi. Halk ve askerler bu duruma tepki gösterdi, bunun üzerine I.Süleyman doğu topraklarının güvenliği için şehzadenin Amasya'ya gönderildiğini ve veliahtlığının sürdüğünü açıkladı. Ardından, Mehmet’in beklenmedik şekilde 1543’te ölümünden sonra Saruhan Sancakbeyliğine Şehzade Selim getirilirken; Şehzade Mustafa ise 1549 yılında Konya Sancakbeyliğine atandı.

Şehzade Mustafa'nın şahsına dair önemli verilerden biri de Bernardo Navagero adlı İtalyan elçinin yazdığı bir mektupta hakkında verdiği bilgilerdir.
Diğer bir veri ise Guillaume Postel'in Osmanlı gelenek-göreneklerini ve siyasi durumunu anlattığı kitapta bulunmaktadır. 1536'da, Fransız kralı I. François, Kanuni Sultan Süleyman'la bir sözleşme imzaladı ve ardından resmî tercümanı ve tarihçisi Guillaume Postel'i yardımcı olarak Fransız elçisi olan Jean de La Forêt'in yanına, İstanbul'a gönderdi. Fransız tarihçi Guillaume Postel, ''De la République des Turcs'' Türklerin Cumhuriyeti) adlı kitabında Şehzade Mustafa’nın iktidarı devralabilecek yaşa ve olgunluğa ulaştığını, tedbirli ve son derece iyi eğitimli bir şehzade olduğunu yazmaktadır.

ŞEHZADE MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜ VE SONRASI

Taht yarışında Şehzade Mustafa’yı bertaraf edebilmek için Sadrazam Damat Rüstem Paşa tarafından sahte mektuplar ürettiği düşünülür. Bu mektuplar, Şehzade Mustafa’nın babası hayatta iken onun tahtına göz diktiğini ve isyan hareketlerine destekte bulunduğunu gösterir niteliktedir. Başlangıçta iddialara inanmayan Kanuni, güvendiği din alimlerinden tavsiye istedi. Güvenilen bir kölenin efendisinin parasını irtikap ettiğine ve ona karşı bir tuzak kurduğuna ilişkin hayali bir hikayeyle buna karşı neyapılması gerektiğini sordu. Aslında bu, Mustafa’nın isyan hareketlerine başvurduğuna ve babasının tahtına göz diktiğine dair endişelerinin çok uzağındadır. O dönemin alimlerinden olan Mehmet Ebussuud Efendi Süleyman’a şu cevabı vermiştir; ''bu durumda köleye ölünceye kadar işkence yapılması uygundur.'' Bu ifade, şeraite göre kendisine bir cinayet izninin verilmesi demektir, ancak bir fetva niteliği taşımamaktadır. Çünkü Şehzade Mustafa'nın yaşadıkları Süleyman'ın danıştığı hikayeden çok farklıdır.

1553 yılında Veziriazam Damat Rüstem Paşa İran seferi için hareketinden sonra Aksaray taraflarına gelince, orduyu durdurdu ve yeniçerilerin Şehzade Mustafa'ya yatkınlığı olduğunu ve askerin, ihtiyarlığı sebebiyle sefere çıkamayan padişahın Dimetoka da oturmasını, Mustafa'yı hükümdar olmasını istedikleri dedikodusunun yayılmakta olduğunu bildirmek için, sipahiler ağası olan, Kızıl Ahmedliler den Şemsi Ağa'yı Şemsi Paşa) İstanbul'a yolladı ve padişahın bizzat askerin başında sefere çıkmasını arz ederek, Aksaray'dan ileri gitmeyip bekledi.

Padişah bunu haber alınca Rüstem Paşa'yı geri çağırdı ve 1553 ağustos sonlarında kendisi İran seferine çıktı. Kütahya sancakbeyi Şehzade Bayezid'i Rumeli muhafazasında bulunmak üzere Edirne'ye gönderdi. Bolvadin'e gelince Saruhan sancakbeyi Şehzade Selim orduya gelerek el öptü. Bundan sonra padişah Aktepe konağına geldiği vakitlerde, sefere çağrılan Şehzade Mustafa orduya iltihak ederek çadırı kuruldu. Ertesi gün şehzade babasının elini öpmek için otağ-ı hümayuna yürüdü. Çadıra girdiği zaman babasını göremedi, yedi dilsiz onu karşıladı ve hemen üstüne atılarak boğmak istendilerse de Mustafa bunların elinden kurtulup kaçarken, saray hademelerinden Zal Mahmud ağa arkadan yetişip şehzadeyi boğmuştur. Cesedi çadırın önüne bir İran halısı üzerinde bırakılmak suretiyle ölümü ilan edildi. Bu, aynı zamanda İran ile iş birliği yaptığı iddia edilen Şehzade Mustafa'nın durumunda bir mesaj niteliği taşıyordu. Cenazesi daha sonra Bursa’ya gönderilerek II. Murat türbesi yakınına defnedilmiştir.

Şehzade Mustafa’nın ölümü askerler ve halk arasında büyük tepki yarattı. Yeniçeriler, olaydan sorumlu gördükleri Rüstem Paşa’nın çadırına saldırdılar ancak onu bulamadılar. Matem göstergesi olarak öğlen yemeği yemediler ve Rüstem Paşa’nın azlini istediler. Kanuni artan baskı karşısında aynı gün Rüstem Paşa’yı görevden alıp yerine Kara Ahmet Paşa’yı atamak zorunda kaldı.

Şehzade Mustafa'nın katlinden sonra Konya'da olan annesi Mahidevran Sultan ve ailesi eşleri, kızları ve oğlu Şehzade Mehmed)
Bursa'ya gönderildi. Lakin Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra askerler arasında çıkan ''Şehzade Mustafa öldüyse oğlu var, tahta o geçer!'' dedikodularını işiten Kanuni torununun da boğdurulmasını emretti ve 7 yaşındaki Şehzade Mehmed babasının ölümünden bir süre sonra boğularak katledilip Şehzade Mustafa'nın yanına defnedildi. Şehzade Mustafa’nın türbesi, 1555 yılında kardeşi Şehzade Selim tarafından yaptırılmıştır.

Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine Fünûnî, Rahmî, Edirneli Nazmî, Muînî, Mustafa, Müdâmî, Sâmî, Kara Fazlî, Nisâyî , Şeyh Ahmed Efendi, Selîmî, Kâdirî gibi şairler mersiyeler yazdılar. Hakkında yazılmış en tanınmış mersiye, Taşlıcalı Yahya Bey tarafından yazılmış olandır. Şehzade Mustafa, sultan olmadan kendisi bu denli fazla mersiye yazılan tek şehzadedir.

''Meded meded bu cihanın yıkıldı bir yanı

Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı
Dolundu mihr-i cemali bozuldu erkanı
Vebale koydular al ile Al-i Osman'ı
''

—Taşlıcalı Yahya Bey'in Şehzade Mustafa için yazdığı mersiyeden bir bölüm

ŞEHZADE MUSTAFA'NIN KİŞİLİĞİ
Mustafa, şair Mahlası Muhlisî ve hattattır Elyazısı: Viyana, Şark yazmaları, No:998 de nesh ile yazılmış Süleyman-name). Irakeyn ve Korfu seferinde 1534, 1536, 1537) ve Boğdan seferinde Anadolu muhafızı, 9. seferde 1541 İstanbul muhafızı oldu. Manisa Bozdağ'da, cami, saray, türbe, çeşmeler yaptırdı. Görüntüsü ve tavırlarıyla dedesi Yavuz Sultan Selim'e çok benziyordu.
Şehzade Mustafa'nın bilhassa Amasya'dayken ilim meclislerinde bolca bulunduğu, devrin önemli müderrislerinden dersler aldığı ifade edilir. Celalzade Salih Çelebi, Manisalı Senai Mehmed Çelebi, Hayreddin Hızır Efendi, Şems Efendi, Şair Lali Çelebi, Karaçelebizade Hicri Mehmed Muhyiddin Efendi, İstanbul kadısı, şair Muhyiddin Mehmed Hüseyni efendi gibi âlimlerden dersler aldı. Şehzadenin hocalarından olan Mustafa Sürûrî Efendi, Bahrü'l- Maarif ve Zahiretü'l Müluk yazıp şehzadeye sunmuştur. Şehzadenin katli üzerine de Kanuni ile alakasını kesip bir daha görüşmemiş ve kendisine verilmek istenen bütün resmi vazifeleri de reddetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı bir mektupta şu ifadeler geçmektedir.

''Cihan padişahı babası gibi adil, atası Sultan Selim gibi yavuz ve korkusuz, büyük atası Sultan Mehmet gibi zeki.

Devlet-i Aliye'nin gördüğü en parlak şehzade.''

ŞEHZADE MUSTAFA'NIN AİLESİ
Zevcesinin adı bilinmemektedir. 1525, Kırım doğumludur. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra 1555 de, Pertev Mustafa Paşa ile evlendirilmiştir.

ÇOCUKLARI

Nergisşah Sultan: 1536 yılında Manisa'da doğdu. Damat Cenabi Ahmet Paşa şair, tarihçi, Enderuni ve çeşnigirbaşı, 20 yıl kadar Anadolu Beylerbeyi) ile evlenmiştir.
Şehzade Mehmed: 1546'da Amasya'da doğdu. Ölümü; 1553, Bursa.

Şehzade Orhan: Ölümü; 1552, Konya.

Şah Sultan: 1547 yılında Konya'da doğdu. 2 Ekim 1577'de öldü. Zevci Damat Abdülkerim Ağa.

1553 yılında Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi 1.561 sayfasında Fransız trajedisi La Soltane ya Gabriel Bounin tarafından konu edinilmiştir.

Hazırlayan: PiramitHaber / Mehmet BERKEYorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet servet özuçak - 4 yıl önce
şehzade mustafanın öldürtülmesinden sonra sanki yüce allah cc osmanlıdan elini çekmişe benziyor ve çöküş başlıyor yavaş yavaş...
Avatar
Nurettin - 5 ay önce
Mehmet servetin ağzına sağlık
Avatar
Ceyda - 2 yıl önce
Sehzade mehmet de Osmanlı'nın istikbali yiğit mütevazi bi sehzadeydi fakat annesi Hürrem sultan kayıp iken hain mahidevran tarafından öldürüldü neden kimse buna bişey demiyor asıl lanet sehzade mehmetin suçsuz yere sinsice oldurulmesinden sonra başlamıştır ilahi adalet tecelli etmiştir hürrem 7 evladını kaybetmiş bunlardan mehmet ve beyaziti kirli siyasi oyunlar yüzünden mahidevran ve fatma sultan yüzünden olan Hürrem kanuni ve sehzade mehmete oldu
Avatar
Ediz başar - 8 ay önce
şehsade mustae ölümü hak etti o babası kanuniye ihanet etti iran,a gitmeseydi ölümü hak etmezdi o deli den padişah falan olmazdı zaten hem aklı olsaymışta düşmana güvenmeseymiş kanuninin yerinde bende olsam bende katline ferman verirdim.
Avatar
mustafa - 3 ay önce
hürrem sultan kendi oğullarından birinin tahta geçmesini istiyodu ve önünde engel vardı makbul ibrahim paşa
makbul ibrahim paşa şehzade mustafayı destekliyordu en büyük destekçisiydi hürrem sultan bunu bildiğinden makbul
ibrahim paşayı karalama kampanyasına başlayarak gözden düşürmeye çalıştı hürrem sultanın işini kolaylaştıran bi durum vardı
paşanın hırsı 1533 yılında avusturya elçisiyle yapılan görüşmeler ırakeyn seferinde iskender çelebinin idamı eğer dizideki
gibi ise yani iskender çelebi ibrahim paşanın savaşı kaybetmesi için uğraşmamışsa idamı doğrudur dizide iskender çelebi pekte masum
değildi sonra serasker sultan unvanını kullanması hatice sultanla ilgilenmemesi v.s 1536 yılının ilk aylarında 15 mart 1536
yılında kanuni makbul ibrahim paşayı iftara çağırır iftardan sonra makbul ibrahim paşa topkapı sarayındaki odasında
uyurken 4 dilsiz cellat tarafından boğdurulur hürrem sultanın önünden ilk büyük engel kalkmış olur
Avatar
mustafa - 3 ay önce
1539 yılında hürrem sultan
mihrimah sultanı rüstem paşayla evlendirir bu evlilik rüstem paşanın yükselerek vezirazam olmasını sağlacaktır
şehzade mustafa için tehlike sinyaleri makbul ibrahim paşanın ölümüyle başlamıştı ondan sonran gelen paşalar makbul
ibrahim paşa kadar güçlü değillerdi ibrahim paşanın ölümüyle hürrem sultan yavaş yavaş divanı ele geçirmeye başladı
ayas paşa hürrem sultana çalışıyodu ayas paşadan sonra gelen lütfi paşa şehzade mustafaya destek versede ibrahim paşa
kadar güçlü değildi ayas paşa ve mustafa paşa öldükten sonra vezirazam olan lütfi paşa ama rüstemde divana girmişti
rüstem paşa şehzade mustafa için büyük bir tehditti 1541 yılında şehzade mustafanın manisadan amasyaya gönderilmesini
rüstem paşa ve hürrem sultan sağlamıştı şehzade mehmet manisa sancakbeyi olmuştu 1543 yılında şehzade mehmet eceliyle
ölmüştür.dizideki gibi mahidevran sultan öldürmemiştir 1544 yılında rüstem paşanın veziriazam olması şehzade mustafa için
sonun başlangıcıydı
Avatar
mustafa - 3 ay önce
1546 yılında barbaros hayrettin paşa ölmesiyle hürrem sultan tüm gücü eline aldı vezirazamından
kubbe vezirlerine şeyhülislamından kaptanı deryasına herkes hürrem sultanın emrindeydi şehzade mustafayı karalama kampanyası
başlayacaktı 1549 yılındada konya sancakbeyi oldu şehzade mustafa karalama kampanyasında şehzade mustafa tahtı ele geçirecek
sizi tahtan indirecek kendisine sultan dedittiriyor diye tuzaklar kurulur ama kanuni şehzade mustafa böyle şey yapmaz der
hürrem sultan ve rüstem paşa iran şahına sahte mektup gönderirler ve kanunide buna inanacaktır 6 ekim 1553 yılında
şehzade mustafa babasının otağına girer isyan eden şehzade silahsız olmaz askersiz olmaz şehzade mustafa hünkarım der
köpek herif sen beni nasıl selamlarsın der ve 7 dilsiz cellat gelir şehzade mustafanın üstüne atlarlar şehzade mustafa
7 cellatıda devirir sonra ayağı takılarak düşer zal mahmut şehzade mustafanın üstüne atlar ve boğar
Avatar
mustafa - 3 ay önce
bu olaydan etkilenen abisini
çok seven şehzade cihangir bu olaydan 1 ay sonra kahrından ölür

şehzade mustafa isyan etmemişti Allah teala kanuniyi şehzade bayeziti isyan ettirerek cezalanmıştı gerçek bir isyankar oğul yapmıştı
ibrahim paşadan sonra italya seferine çıkmış kanuni seferi kazanamamıştır ibrahim paşanın yokluğunu çok hissetmişti