Tercüman giderleri Hazine'den karşılanacak

Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri Hazine tarafından karşılanacak...

Tercüman giderleri Hazine'den karşılanacak

ANKARA 

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tercüman listeleri il adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından düzenlenecek.

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, en az ilkokul mezunu olması, başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması, affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması gerekecek. 

Tercümanın ayrıca, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi, başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekecek.

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına dilekçeyle şahsen başvuracak. 

Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılacak ve elektronik ortamda ilan edilecek.

Etik ilkeler

Tercümanlar görevlerini yaparken, bağımsızlık, tarafsızlık, dürüst davranma ve doğruyu söyleme, görevini bizzat yerine getirme, sır saklama gibi ilkelere ve temel yargılama ilkelerine uygun davranmak zorunda olacak. 

Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmayacak ve bu giderler Hazine tarafından karşılanacak.

Tercüman hizmetinden yararlanma hakkı, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamayacak.

 

YORUM EKLE