'Dershaneler yasası' Meclis'te kabul edildi

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı çıkarılarak, ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması da engelleniyor

'Dershaneler yasası' Meclis'te kabul edildi

 Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde; dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı kurulabilecek 


Mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek 
Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek

TBMM (AA)

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul  edildi.

Kanuna göre, kanun çerçevesinde yurt dışında eğitim alacak  öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınav şeklinde olacak. Yazılı sınav, Milli  Eğitim Bakanlığınca veya düzenlenecek protokolle ÖSYMtarafından yapılacak. Milli  Eğitim Bakanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yazılı  sınav yerine kullanabilecek.

Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not  ortalaması bakanlıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınacak. Sözlü sınava  çağrılan adaylar, bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.  Adaylar, komisyon tarafından genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi  ve akademik çalışmalara yatkınlığı alanlarında belirtilen özelliklerin her biri  için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı  tutanağa geçirilecek. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt  sistemi kullanılamayacak. Sözlü sınavın soru ve cevaplarının önceden hazırlanması  zorunlu olmayacak.

İlgili kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına  gönderilenler öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini  yerine getirmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına  atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı adına yurt dışına gönderilenlerden  gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet  yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına  atanacak.

Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri  sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılacak, bu sürelerin her yılı bir kademe  ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak.

Aday öğretmenler

Aday öğretmenliğe atanabilmek için  Devlet Memurları Kanunu'ndaki  şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun  olma, bakanlıkça ve ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları  aranacak.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak, performans  değerlendirmesine göre başarılı olmak kaydıyla yazılı ve sözlü sınava  girebilecek. Aday öğretmenler, bakanlıkça oluşturulacak komisyonca  değerlendirilecek. Sınavda başarılı olanlar, öğretmen olarak atanacak, başarısız  olanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilecek, bir yıl içinde tekrar sınava  girme hakkı tanınacak. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa  sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle  ilişiği kesilecek.

Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin  cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe  ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu  görevinden çıkarma olabilecek.

25 yıl süreli irtifak hakkı

Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla,  dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl  süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. İrtifak hakkı, ilk yıl için yatırım  konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde 5'i  tutarındaki bedel üzerinden olacak.

Birden fazla istekli olması halinde, bu bedelin dışında istekliler  arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden arttırma ihalesi  yapılacak. İhale sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı lehine  irtifak hakkı tesis edilebilecek.
Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması  halinde, dönüşüm programına alınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri  öncelikle değerlendirilecek.

Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın  faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun biraraya gelerek kurdukları  şirket tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda  bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek.
Mülkiyeti Hazine'ye ait ve bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki  okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici  parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle  10 yıla kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek.

Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kiralanan kantin, salon,  açık alan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, bakanlıkça belirlenen  eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla, fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin  bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alınmaksızın feshedilecek. Bu  durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından hak ve tazminat talebinde  bulunulamayacak.

Mili Savunma Bakanlığına tahsisli olarak akaryakıt ikmal ve NATO POL  Tesisleri İşletmesi Başkanlığınca kullanılan taşınmazlar ile Savunma Sanayi  Müsteşarlığı mülkiyetindeki taşınmazlar için Milli Savunma Bakanlığının uygun  görüşü aranacak.

Kanundan dershane tanımı çıkarılıyor

Kanunla, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı  çıkarıldı; bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla ortaöğretime veya  yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık  niteliğinde kurs açılması da imkan dışına çıkarılıyor.

"Okul" tanımı, kanunda, "Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul  ve ortaöğretim ile bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019  eğitim öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel  okulları" şeklinde yeniden yapılıyor.

"Çeşitli kurslar" tanımı değiştirilerek, bu kursların ortaöğretime  veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla;  kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri,  dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını  değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanıyor.
Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere  yönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Bu düzenleme kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim  okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim  öğretim yılından itibaren geçerli olacak.

Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla  yürütülen faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetimine tabi olacak.  Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu düzenlemede öngörülen  kurallara uymakla yükümlü olacak.

Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim personeli  olarak çalışan ve sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1 Ocak 2014 tarihi  itibariyle en az altı yıl olanlar, KPSS'ye girme şartı aranmaksızın bakanlıkça  belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavlarda başarılı  olmak kaydıyla memur kadrolarına atanabilecekler.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda  Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kanuna göre, dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışan  ve emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almayan eğitim personeli, gerekli  şartları taşımaları halinde öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.  Atamalarda, KPS şartı aranmayacak, sözlü sınavda başarılı olmak yeterli  sayılacak.

Kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle, belirlenen hizmet bölge  ve hizmet alanlarında istihdam edilecek eğitim personeli, sağlık özrü hariç 4 yıl  süreyle başka bir yere atanamayacak.
Bakanlıkta istihdam edilenleri, ayrıldıkları özel eğitim kurumlarından  kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyecek.

Özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteği

Özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler  için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede  okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilecek.
Bu kapsamda eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim  kurumlarından eğitim alanlar da 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir  eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği, bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir  derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve derslik başına  belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve  gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci  sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile  öncelikli öğrenciler gibi ölçütler, ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak  verilebilecek.

Dönüşüm süreci

Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin  korunması şartıyla devir alanlar, bu madde hükümlerinden bakanlığın izniyle  yararlandırılabilecek.

Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulundukları örgün  eğitim kurumunun taşıması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma  izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek.

Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamında  yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer  teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandırılma tarihinden  itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi  yapılacak tebligatla ilgililerden istenecek.

Dershaneler 1 Eylül 2015'e kadar devam edecek

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla  yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim  merkezleri, eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015'e kadar devam edebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranları,  belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm  programına alacak. Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim  yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla  dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri  bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saati sayısının  30 saati geçemeyeceği hükmü ile özel okullarda
yöneticilik ve eğitim öğretim  hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal  yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceği yönündeki  hüküm yürürlükten kaldırılacak.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne verilen sınav  faaliyetlerini yürütme görevi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel  Müdürlüğüne bırakılacak.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme organı olacak

Kanun, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına yönelik düzenlemeler de  yapıyor. Başkanlık, bakanlığın karar organı yerine inceleme organı olacak.

Talim Terbiye Kurulu toplantısında, hizmet birimleri amirlerine oy  kullanma hakkı getirildi. Kurulda görüşülen konularla ilgili bakan onayıyla  görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri, kurul toplantısına katılacak ve  oy kullanabilecek.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel  müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı  ile il müdürlerinin görevi, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek.

Yurt dışı teşkilatındaki atamalar

Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için  atanılan tarih itibariyle en az bir yıldır bakanlıkta ya da üniversitelerde  çalışmak; görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmi dilini veya Almanca,  Fransızca ya da İngilizceden birini bilme şartı aranacak.

Yurt dışı sürekli görev süresi 3 yıl olacak. Bu süre bir katına kadar  uzatılabilecek. Bakanlık tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yanında Avrupa  ülkelerinde vatandaşlık  hakkına ya da süresiz oturma ve çalışma iznine sahip,  gerekli şartları taşıyanlar arasından bakanlıkça mahallinde sözleşmeli statüde  öğretmen istihdam edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli  Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Eğitim Denetmeni, Okul ve  Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların  hizmet süresine veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar  yönetmelikle belirlenecek.

Yurt içi veya dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya  başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan, ulusal veya  uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, bakan onayı ile proje okulu olarak  seçilen ve belirli eğitim reformu ve programlar uygulanan okul ve kurumlar ile  bakan onayıyla doğrudan bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak  öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri bakan tarafından yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim  Denetmenleri Başkanlığında maarif müfettişi ve müfettiş yardımcıları istihdam  edilecek.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların talepleri ve Dışişleri  Bakanlığının teklifi doğrultusunda açılan, eğitim işbirliği ve ikili anlaşma  olmaması nedeniyle kaynak aktarılamayan  okulların ihtiyacı olan hizmet binası,  eğitim araç ve gereçleri, donatım, bakım ve onarım, kefalet ücreti ve kira  giderleri için genel bütçeden kaynak sağlanacak.

Görevden alınacaklar

Kanunda, bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri de belirlendi.  Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu  üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup  Başkanı kadrolarında bulunanlar ile bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl  Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında  bulunanların görevleri, düzenlemenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek  kalmaksızın sona erecek.

Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür  kadrolarında bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanacak. Grup Başkanı ve  il müdürü kadrolarında bulunanlar grup başkanı ve il müdürü kadrolarına;  diğerleri ile şahsa bağlı şube müdürü kadrolarında bulunanlar ise eğitim uzmanı  kadrolarına getirilecek.

Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atananlar, Öğretmen Yetiştirme  ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde  görevlendirilecek. Eğitim uzmanı kadrolarına atananlar, bakanlık merkez ve taşra  teşkilatında bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam  edilecek.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli  Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar
Maarif Müfettişi,  Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı  ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında  bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacak.

Tasarının kanunlaşmasının ardından, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur  Bahçekapılı, birleşimi, bugünsaat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2014, 13:25

YORUM EKLE