O maaşlara ek ikramiye müjdesi!

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu

Ekonomi 17.12.2016, 10:07 17.12.2016, 10:10
O maaşlara ek ikramiye müjdesi!

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan sorunun giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Anayasa Mahkemesi iptal kararından önce aylık bağlananlar ile emekli ikramiyesini almadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine 30 yıllık hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiye ödemesi yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan yargısal ihtilafların çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstehak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkat alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7 bin 500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yeni hesaplamaya göre ödenecek. Mahkemelerce, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE İSTİSNALAR 

İşlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin Damga Vergisi istisnası kapsamına alınırken, uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi istisnası yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin harç istisnası kapsamına alınırken, uluslararası taşımacılığa ilişkin harç istisnası yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde düzenleniyor.

Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırılıyor.

PARA POLİTİKASI TOPLANTILARINA DÜZENLEME 

Tasarıya göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları başkanın çağrısı üzerine yılda en az 8 defa toplanacak. Toplantılar Ankara'da yapılacak, lüzumu halinde ise başka bir yerde kurul toplanabilecek. Kurulu, başkanın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılacak, gündem başkanca düzenlenecek, üyelerin gündem dışı görüşülmesini istedikleri hususlar, başkanın da katılması halinde aynı toplantıda gündeme alınarak görüşülecek, aksi takdirde bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verilebilecek.

Kurul, üyelerin en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanacak ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verecek. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılacak.

Tasarıyla,; Sosyal Hizmetler Kanunu'na ek maddeyle hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği halde evde bakım yardımlarından faydalananlara yapılan yersiz ödemeler, söz konusu sınır hangi oranda aşıldıysa yine aynı oranda geri alınacak.

KDV'DE DEĞİŞİKLİK 

Tasarı, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamalarında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna tutulacak.

Belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri, katma değer vergisine tabi tutulmayacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddelerle belediyeler ve il özel idareleri tarafından yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacak. Bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalar feragatla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecek.

Taşınmaz satışlarına ilişkin olarak belediyeler ve il özel idarelerince beyan edilen ancak Hazineye ödenmeyen katma değer vergisi, bu idarelerden taşınmaz satın alanlara iade edilmeyecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Tutarı ne olursa olsun, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayiinde ve sadece 2017 yılındaki yatırım harcamaları kapsamında gerçekleştirilecek inşaat işleri nedeniyle yüklenilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyecek katma değer vergisi iade edilecek.

Tasarıya göre, 50 milyon Türk Lirası ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanlara, yılın altı aylık dilimlerinde yüklenilen katma değer vergisi, altı ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen katma değer vergisi ise ertesi yıl iade edilecek. Bu kapsamda yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

KOBİ'LERE KREDİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ücret desteği 2017 yılında da devam ettirilecek.

Kanun tasarısına göre, KOBİ'lerin krediye erişim imkanı artırılıyor.

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar TL'ye kadar nakit kaynak aktarmaya veya özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan; nakit aktarımı veya ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için Müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine 25 milyar TL'ye kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu limitler mevcut düzenlemede 2 milyar TL olarak uygulanıyordu.

Düzenlemenin gerekçesinde, "Bakanlar Kurulu Kararı ile kefaletlerin daha verimli bir şekilde yararlanıcılara sağlanması için çağdaş ve maliyet açısından etkin bir uygulama olan portföy garanti sistemi uygulamaya konulmuş, kefaletten yararlanma şartları hafifletilmiş ve ihracatçıların da bu imkanlardan daha fazla istifade etmesi sağlanarak, yararlanıcı çevresi genişletilmiştir. Yapılan değişikliklerle birlikte kefalet hacminin 250 milyar TL'ye ulaşması beklenmektedir. Bu değişikliklere bağlı olarak önümüzdeki dönemde işletmelerimize daha fazla Hazine destekli kefalet olanağı sağlanması gereği doğacaktır." deniliyor.

TOKİ'nin, Yüksek Planlama Kurulu kararı kapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası AŞ'ye olan borçları, tasarının yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak belirlenen tutar üzerinden Hazine Müsteşarlığa nakledilecek.

İşverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki ile asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteği 2017 yılında da devam ettirilecek.

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacak.

EŞDEĞER PARÇA KULLANILACAK 

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kendi aralarında birleşmeleri halinde; bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettikleri kazançları ile bu kapsamda aynı şartları haiz birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranını yüzde 75'e kadar indirimli uygulatma ve indirim oranını farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Bu husustaki usul ve esasları ise Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayinde ve sadece 2017 takvim yılında gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarına ilişkin olarak ilgili kanuna göre Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletiliyor.

Tasarıyla, araç kazalarında, parça tedarik sürecinde orijinal olmayan belgeli eşdeğer parçaların da kullanılması ve böylece bu parçaların üretimini yapan yerli sanayinin desteklenmesi amaçlanıyor. Buna göre, belgeli olmak kaydıyla bu parçalar da kullanılabilecek.

Sigorta sözleşmelerinde, hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesine yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belgelendirilen parçaların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili sigorta genel şartlarında belirlenecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Bu kişiler ile yapılan finansal işlemlerden dolayı kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların da hukuki ve cezai olarak sorumlulukları olmayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri üretim yerlerini kiralama süresi, 1 Ocak 2017 tarihinden 1 Ocak 2019 tarihine uzatılacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE KADRO İHDASI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, öğretim elemanlarına ait 230 kadro ihdas ediliyor.

Tasarıyla, denizcilik sektörünün gelişmesi ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesi teşvik ediliyor.

Yurt dışında bulunan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz intikali, yurda ithali, kayıt ve tescili iş ve işlemlerine vergi, resim, harç istisnası getiriliyor.Yorumlar (0)
35
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 29 Temmuz 2021
İmsak 04:02
Güneş 05:49
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:32
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0