Durum sanıldığından daha ciddi!

Türkiye İş Kurumu'na başvurup iş arayan kayıtlı işsizlerin sayısı temmuz da geçen yıla göre yüzde 31,9 arttı. Bu kişilerin 1 milyon 666 bini, 1 yıldan fazla işsiz.

Durum sanıldığından daha ciddi!

Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­'nun (İŞ­KUR), ka­yıt­lı iş­siz­ler­le il­gi­li ve­ri­le­ri Tür­ki­ye'de ya­şa­nan eko­no­mik so­run­la­rı bü­tün açık­lı­ğıy­la or­ta­ya ko­yu­yor. İŞ­KUR'a baş­vu­ra­rak iş ara­yan ka­yıt­lı iş­siz­le­rin sa­yı­sı tem­muz so­nu iti­ba­riy­le ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 31,9 ar­tış­la 3 mil­yon 142 bin 524 ki­şi­ye ulaş­tı.

1 YILLIK ARTIŞ 760 BİN

Yı­lın ilk 7 ayın­da, işe yer­leş­ti­ri­len­le­rin ora­nı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 40,3 art­ma­sı­na rağ­men, iş­siz sa­yı­sı­nın çok al­tın­da ka­la­rak 564 bin 550 ki­şi ol­du.

Böy­le­ce ka­yıt­lı iş­siz sa­yı­sı bir yıl­lık dö­nem­de 760 bin 412 ki­şi ar­tar­ken, işe yer­leş­ti­ri­len­le­rin sa­yı­sı 162 bin 21 ki­şi yük­sel­di. Yi­ne tem­muz so­nu iti­ba­riy­le ka­yıt­lı iş­siz­le­rin 1 mil­yon 666 bi­ni, 1 yıl ve da­ha uzun sü­re­dir iş bek­le­yen­ler­den olu­şu­yor.

8-12 ay­dır iş bek­le­yen iş­siz­le­rin sa­yı­sı da 509 bin 448. Ka­yıt­lı iş­siz­le­rin 1 mil­yon 899 bi­ni er­kek, 1 mil­yon 243 bi­ni ka­dın­lar­dan olu­şu­yor. 1 yıl ve da­ha uzun sü­re­dir iş bek­le­yen iş­siz­le­rin de1 mil­yon 35 bin 507'si er­kek, 630 bin 841'i ka­dın.

60 YAŞ ÜSTÜ 3 BİN KİŞİ

Ka­yıt­lı iş­siz­ler için­de 15-19 yaş gru­bun­da 125 bin 691, 60 yaş ve üs­tün­de 23 bin 383'ü iş arı­yor. 15-19 yaş gru­bun­da­ki ka­yıt­lı iş­siz­le­rin de 75 bin 764'ü er­kek, 49 bin 927'si ka­dın.

İŞ ARAYANIN 369 BİNİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Ka­yıt­lı iş­si­zin 368 bin 974'ü üni­ver­si­te, yük­sek li­sans ve dok­to­ra me­zun­la­rın­dan olu­şu­yor. 1 mil­yon 462 bin 40 il­köğ­re­tim, 871 bin 515 li­se, 315 bin 233 ön­li­sans me­zu­nu iş arı­yor.Hiç­bir oku­lu bi­tir­me­yip yal­nız­ca okur-ya­zar olan ka­yıt­lı iş­siz sa­yı­sı 71 bin 790 olur­ken, okur-ya­zar ol­ma­yan ka­yıt­lı iş­siz­le­rin sa­yı­sı 52 bin 972.

TOPLAMDA 5.2 MİLYON

Tem­muz so­nu iti­ba­riy­le iş­siz­ler­le bir­lik­te, işin­den mem­nun ol­ma­yan­lar ve emek­li­ler de da­hil ak­tif iş ara­yan­la­rın sa­yı­sı ise ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 760 bin 264 ki­şi ar­ta­rak 5 mil­yon 182 bin 390'a yük­sel­di.
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2015, 09:52

YORUM EKLE
izmir escort escort izmir izmir escort escort antalya porno izle türk porno